Home > News > News > อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาจีนรุ่น 25
อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาจีนรุ่น 25

admin ea
2023-05-06 09:48:03

อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาจีนรุ่น 25

วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 9.00-16.00 น.

#สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา