Home > News > Defense Request > สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ดำเนินการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ (แผน ข)
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ดำเนินการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ (แผน ข)

admin ea
2023-07-05 14:53:36

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ดำเนินการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ (แผน ข) ของนางสาวณัฐธยาน์ หร่ายขุนทด ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 น. โดยมี ##รศ.ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา