Home > News > Defense Request > สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ดำเนินการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ (แผน ข)
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ดำเนินการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ (แผน ข)

admin ea
2023-07-05 14:48:18

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ดำเนินการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ (แผน ข) ของนางสาวกมลวรรณ แสนเสนาะ ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.00 น. โดยมี ##รศ.ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา