Home > News > News > สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 1/2566 นักศึกษาจีน รุ่น 28
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 1/2566 นักศึกษาจีน รุ่น 28

admin ea
2023-08-04 21:11:47

4 สิงหาคม 66 เวลา 9.00 น. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 1/2566 นักศึกษาจีน รุ่น 28 สอนโดย #ผศ.ดร.ธดา สิทธิ์ธาดา ประธานสาขาวิชาฯ ณ ห้อง 2157