Home > News > Thesis Proposal Examinations > สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ดำเนินการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (แผน ก) ของนางสาวนปภา สกุลพิทักษ์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ดำเนินการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (แผน ก) ของนางสาวนปภา สกุลพิทักษ์

admin ea
2023-05-01 13:28:49

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ดำเนินการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (แผน ก) ของนางสาวนปภา สกุลพิทักษ์ ในวันที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. โดยมี #ผศ.ดร.ธดา สิทธิ์ธาดา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา