Home > News > Defense Request > สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ดำเนินการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ (แผน ข) ของนางสาวอาฬสา วิเศษ
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ดำเนินการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ (แผน ข) ของนางสาวอาฬสา วิเศษ

admin ea
2023-05-27 09:36:19

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ดำเนินการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ (แผน ข) ของนางสาวอาฬสา วิเศษ ในวันที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. โดยมี #ผศ.ดร.ธดา สิทธิ์ธาดา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา