Home > News > Defense Request > สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ดำเนินการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ (แผน ข) ของนางสาววราภรณ์ พรมทอง
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ดำเนินการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ (แผน ข) ของนางสาววราภรณ์ พรมทอง

admin ea
2023-05-27 09:36:30

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ดำเนินการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ (แผน ข) ของนางสาววราภรณ์ พรมทอง ในวันที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 08.00 น. โดยมี #ผศ.ดร.ธดา สิทธิ์ธาดา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา