Home > News
News

การนำเสนอรายงานของ นางสาวสุวิมล จารุมณี
การนำเสนอรายงานของ นางสาวสุวิมล   จารุมณี138452_การบริหารแบบมีส่วนร่วม.pdf ...
2021-05-10 18:15:30
9.Xue Yang-PRACTICUM REPORT
9.Xue Yang-PRACTICUM REPORT.pdf ...
2021-07-04 19:26:04
การนำเสนอรายงานของ นางสาวปัทมา สุบรรณจุ้ย
การนำเสนอรายงานของ นางสาวปัทมา   สุบรรณจุ้ยนำเสนอปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน น.ส.ปัทมา 007.pdf ...
2021-05-10 18:15:51
10.yun man-PRACTICUM REPORT
10.yun man-PRACTICUM REPORT.pdf ...
2021-07-04 19:27:25
การนำเสนอรายงานของ นายชาญชัย ศรีภิญโญ
การนำเสนอรายงานของ นายชาญชัย    ศรีภิญโญบทที่ 2 ผู้นำเชิงสร้างสรรค์1.pdf ...
2021-05-10 18:16:22
11.Weng Dongna-PRACTICUM REPORT
11.Weng Dongna-PRACTICUM REPORT.pdf ...
2021-07-04 19:28:32
การนำเสนอรายงานของ นางสาวพรทิพย์ สองแก้ว
การนำเสนอรายงานของ นางสาวพรทิพย์    สองแก้วการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การนำเสนอ.pdf ...
2021-05-10 18:16:42
12.Jiao Jia-PRACTICUM REPORT
12.Jiao Jia-PRACTICUM REPORT.pdf ...
2021-07-04 19:29:35
การนำเสนอรายงานของ นางสาวจุฑามาศ สว่างเมฆ
การนำเสนอรายงานของ นางสาวจุฑามาศ   สว่างเมฆรายงาน พ.ร.พ.เกี่ยวกับระดับอุดมศึกษา.pdf ...
2021-05-10 18:17:17
การนำเสนอรายงานของ นางสาวพิชญาภัค กำจัดภัย
การนำเสนอรายงานของ นางสาวพิชญาภัค   กำจัดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร.pdf ...
2021-05-10 18:17:43
Archive News