Home > News > Student presentation
Student presentation

การนำเสนอรายงานของ นายวิชาญชัย เลิศสงคราม
การนำเสนอรายงานของ นายวิชาญชัย    เลิศสงครามสมรรถนะประจำสายงานของผู้บริหารการศึกษาและสถานศ ...
2021-05-10 18:24:33
การนำเสนอรายงานของ นายพงศภัค ตรงคง
การนำเสนอรายงานของ  นายพงศภัค   ตรงคงการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา.pdf ...
2021-05-10 18:25:04
การนำเสนอรายงานของ นายยุทธภูมิ จำรัส
การนำเสนอรายงานของ นายยุทธภูมิ   จำรัสรายงาน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา.pdf ...
2021-05-10 18:25:31
การนำเสนอรายงานของ นายศรายุธ บุญเผือก
การนำเสนอรายงานของ  นายศรายุธ    บุญเผือกการพัฒนาบุคลิกภาพของนักบริหาร นำเสนอ.pdf ...
2021-05-10 18:26:03
การนำเสนอรายงานของ นายจตุพร คำม่วง
การนำเสนอรายงานของ  นายจตุพร   คำม่วง05-ทฤษฎีคุณลักษณะผู้นำ-งานนำเสนอ.pdf ...
2021-05-10 18:27:06
การนำเสนอรายงานของ นางสาวอังศุมาลิน นพพรพิกุลสกุล
การนำเสนอรายงานของ  นางสาวอังศุมาลิน   นพพรพิกุลสกุล42. นวัตกรรมการบริหารสถานศึกษา ... อัง ...
2021-05-10 18:27:31
การนำเสนอรายงานของ นางสาวรสริน แก้วไทรโพธิ์
การนำเสนอรายงานของ  นางสาวรสริน   แก้วไทรโพธิ์หัวข้อที่ 5 จรรยาบรรณวิชาชีพ ส่งตรวจ.pptx ...
2021-05-10 18:27:54
การนำเสนอรายงานของ นายสมยศ สิงหกำ
การนำเสนอรายงานของ  นายสมยศ   สิงหกำประชาสัมพันธ์.pptx ...
2021-05-10 18:28:20
Archive News