Home > News > Student presentation
Student presentation

การนำเสนอรายงานของ นางสาวจุฑามาศ สว่างเมฆ
การนำเสนอรายงานของ นางสาวจุฑามาศ   สว่างเมฆรายงาน พ.ร.พ.เกี่ยวกับระดับอุดมศึกษา.pdf ...
2021-05-10 18:17:17
การนำเสนอรายงานของ นางสาวพิชญาภัค กำจัดภัย
การนำเสนอรายงานของ นางสาวพิชญาภัค   กำจัดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร.pdf ...
2021-05-10 18:17:43
การนำเสนอรายงานของ นางสาวพิมพ์พร อยู่สิงห์
การนำเสนอรายงานของ นางสาวพิมพ์พร   อยู่สิงห์นวัตกรรมการจัดการศึกษา.pdf ...
2021-05-10 18:18:16
การนำเสนอรายงานของ นางสาวทัศนีย์ รินทระ
การนำเสนอรายงานของ นางสาวทัศนีย์   รินทระpresent ภาวะผู้นำเชิงพฤติกรรม.pdf ...
2021-05-10 18:18:39
การนำเสนอรายงานของ นางสาวกุลภัสสร ป้องคำ
การนำเสนอรายงานของ นางสาวกุลภัสสร   ป้องคำงานนำเสนอ สมรรถนะหลักผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถา ...
2021-05-10 18:19:12
การนำเสนอรายงานของ นางสาวกุลปรียา มากวัฒนสุข
การนำเสนอรายงานของ นางสาวกุลปรียา   มากวัฒนสุขการบริหารสถานศึกษาอย่างมืออาชีพ.pdf ...
2021-05-10 18:20:01
การนำเสนอรายงานของ นางสาวจุรีรัตน์ พิลึก
การนำเสนอรายงานของ นางสาวจุรีรัตน์   พิลึกTrait Theories of Leadership.pdf ...
2021-05-10 18:20:29
การนำเสนอรายงานของ นางสาวปักษ์วดี เดือนกอง
การนำเสนอรายงานของ นางสาวปักษ์วดี   เดือนกองการบริหารการเปลี่ยนแปลง ปักษ์วดี 028.pdf ...
2021-05-10 18:22:06
การนำเสนอรายงานของ นายรัฐพล ศรีบูรณะพิทักษ์
การนำเสนอรายงานของ นายรัฐพล   ศรีบูรณะพิทักษ์นำเสนอ_พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาขั้นพื ...
2021-05-10 18:23:58
Archive News