Home > News > Student presentation
Student presentation

การนำเสนอรายงานของ นางสาวนัยนา จันทร์เสวก
การนำเสนอรายงานของ นางสาวนัยนา  จันทร์เสวกจรรยาบรรณของผู้บริหาร.pptx ...
2021-05-12 18:02:09
การนำเสนอรายงานของ นางกมลชนก ธงทอง
การนำเสนอรายงานของ นางกมลชนก   ธงทอง นางกมลชนก ธงทอง.pdf ...
2021-05-10 17:51:15
การนำเสนอรายงานของ นางสาวกาญจนา พิมพ์แสง
การนำเสนอรายงานของ  นางสาวกาญจนา   พิมพ์แสงนางสาวกาญจนา พิมพ์แสง.pptx ...
2021-05-10 17:54:00
การนำเสนอรายงานของ นายธนากร ศรีประเสริฐ
การนำเสนอรายงานของ นายธนากร   ศรีประเสริฐสิบเอกธนากร ศรีประเสริฐ 62561802040 PDF ppt.pdf ...
2021-05-10 17:56:10
การนำเสนอรายงานของ นางกมลชนก ธงทอง
การนำเสนอรายงานของ นางกมลชนก   ธงทองPower point เรื่อง ภาวะผู้นำทางวิชาการ.pdf ...
2021-05-10 17:56:30
การนำเสนอรายงานของ นางสาววิลาวรรณ เครือเกาะ
การนำเสนอรายงานของ นางสาววิลาวรรณ   เครือเกาะ8.พฤติกรรมผู้นำ.pdf ...
2021-05-10 17:57:18
การนำเสนอรายงานของ นางสาวสิรินาถ จันทร์ศิริ
การนำเสนอรายงานของ นางสาวสิรินาถ   จันทร์ศิริ021นักบริหารมืออาชีพ.pdf ...
2021-05-10 17:57:48
การนำเสนอรายงานของ นางสาวสมใจ แสนโคตร
การนำเสนอรายงานของ นางสาวสมใจ    แสนโคตรนางสาวสมใจ แสนโคตร รหัส 016 เรื่องการนิเทศการศึกษา ...
2021-05-10 17:58:08
การนำเสนอรายงานของ นางสาวปนัฏฐา สุนทรมัจฉะ
การนำเสนอรายงานของ นางสาวปนัฏฐา   สุนทรมัจฉะรหัส 034 นางสาวปนัฏฐา สุนทรมัจฉะ หัวข้อที่ 19 การบร ...
2021-05-10 17:58:46
Archive News