หน้าหลัก > ช่องวิดีโอ
วิดีโอคลิป

7 tips for visual meeting โดย นายวุฒินันท์ ประธาน
คลิปความรู้ วิชาการประกันคุณภาพการศึกษา7 tips for visual meeting โดย นายวุฒินันท์   ประธาน ...
2022-02-25 13:17:37
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย นางสาวศิริวิไล มาตรเลิง
คลิปความรู้ วิชาการประกันคุณภาพการศึกษาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย นางสาวศิริวิไล   มาตรเลิง ...
2022-02-25 13:25:55
วีดีโอสาธิตการเข้าใช้ระบบ IThesis สำหรับอาจารย์
วีดีโอสาธิตการเข้าใช้ระบบ IThesis สำหรับอาจารย์ ...
2021-08-11 20:02:52
สิทธิและหน้าที่ทางการศึกษา
สิทธิและหน้าที่ทางการศึกษา ผู้ดำเนินรายการ :  ผศ.ดร.ศันสนีย์  จะสุวรรณ์ ...
2021-05-10 17:35:37
Tupy smart vote 2022 โดย นางสาวสุพรรณี แผ่นทอง
คลิปความรู้ วิชาการประกันคุณภาพการศึกษา 11Tupy smart vote 2022 โดย นางสาวสุพรรณี แผ่นทอง ...
2022-02-25 13:50:43
ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษา ผู้ดำเนินรายการ : ผศ.ดร.ศันสนีย์ จะสุวรรณ์ ...
2021-05-10 17:36:05
การประยุกต์ใช้ ความฉลาดทางดิจิทัล โดย นายศุภกิตติ์ ไชยณรงค์
คลิปความรู้ วิชาการประกันคุณภาพการศึกษา 10การประยุกต์ใช้ ความฉลาดทางดิจิทัล โดย นายศุภกิตติ์   ...
2022-02-25 13:58:29
แนวการจัดการศึกษา
แนวการจัดการศึกษา ผู้ดำเนินรายการ : ผศ.ดร.ศันสนีย์ จะสุวรรณ์ ...
2021-05-10 17:36:26
High Performance Organization : HPO โดย นายสมคิด ภู่ไพจิตร์กุล
High Performance Organization : HPO โดย นายสมคิด   ภู่ไพจิตร์กุล นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณ ...
2022-04-29 11:06:43
ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ผู้ดำเนินรายการ : ผศ.ดร.ศันสนีย์ จะสุวรรณ์ ...
2021-05-10 17:36:55
ช่องวิดีโอย้อนหลัง