หน้าหลัก > ช่องวิดีโอ
วิดีโอคลิป

กฎหมายทางการศึกษา
กฎหมายทางการศึกษา ผู้ดำเนินรายการ:  ผศ.ดร.ศันสนีย์  จะสุวรรณ์ ...
2021-05-10 17:35:01
ความมุ่งหมายและหลักการ
ความมุ่งหมายและหลักการ ผู้ดำเนินรายการ: ผศ.ดร.ศันสนีย์ จะสุวรรณ์ ...
2021-05-10 17:35:20
สิทธิและหน้าที่ทางการศึกษา
สิทธิและหน้าที่ทางการศึกษา ผู้ดำเนินรายการ :  ผศ.ดร.ศันสนีย์  จะสุวรรณ์ ...
2021-05-10 17:35:37
ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษา ผู้ดำเนินรายการ : ผศ.ดร.ศันสนีย์ จะสุวรรณ์ ...
2021-05-10 17:36:05
แนวการจัดการศึกษา
แนวการจัดการศึกษา ผู้ดำเนินรายการ : ผศ.ดร.ศันสนีย์ จะสุวรรณ์ ...
2021-05-10 17:36:26
ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ผู้ดำเนินรายการ : ผศ.ดร.ศันสนีย์ จะสุวรรณ์ ...
2021-05-10 17:36:55
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ผู้ดำเนินรายการ : ผศ.ดร.ศันสนีย์ จะสุวรรณ์ ...
2021-05-10 17:37:11
รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์
รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์
2021-05-10 17:37:30
วีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ...
2021-05-10 17:38:07
แนะนำบริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สำหรับนักศึกษาใหม่
แนะนำบริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สำหรับนักศึกษาใหม่ ...
2021-05-10 17:38:38
ช่องวิดีโอย้อนหลัง