ปรัชญา วิสัยทัศน์


ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา
มหาวิทยาลัยมีเจตจำนงที่จะผลิตและพัฒนานักบริหารการศึกษาที่ทำหน้าที่เป็นผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และผู้สนับสนุนการศึกษา ในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา ให้มีความรู้กว้าง รู้ลึก เรียนรู้ทฤษฎีควบคู่ไปกับการปฏิบัติมีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถสร้างองค์ความรู้ จัดการความรู้และประยุกต์ใช้ความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในการจัดการศึกษา และพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและสังคมโลก


วิสัยทัศน์
สร้างสรรค์ผู้บริหารการศึกษาเชิงคุณภาพและมีภาวะผู้นำทางวิชาการและเปลี่ยนแปลงทางการบริหารจัดการศึกษา


พันธกิจ
ผลิตมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษาเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถมีความเป็นผู้นำทางวิชาการมีคุณธรรม จริยธรรม มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลมีความรู้ พร้อมที่จะเป็นผู้นำทางวิชาการ และการเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการศึกษา