ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์


ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาเชิงคุณภาพ และมีธรรมมาภิบาล

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนา และยกคุณภาพมาตรฐานคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐานและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนามาตรฐานการทำงานวิจัยสร้างความรู้ ทางการบริหารจัดการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนามาตรฐานการบริการวิชาการที่มีคุณภาพและสนองตอบความต้องการชุมชนและท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาการอนุรักษ์และพัฒนาวัฒนธรรมการดำรงชีวิต ปฏิบัติงาน และท้องถิ่น


วัตถุประสงค์
1. เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการสอน ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ที่ทำให้ผู้เรียนเกิดความใฝ่รู้และอยู่ร่วมกันอย่างมีคุณธรรม
2. สามารถเป็นผู้นำของท้องถิ่นในการวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
3. มีคุณลักษณะและสมรรถภาพในการสวงหาความรู้ สามารถประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศค้นคว้าเพื่อการพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง