บุคลากร


บุคลากรนางสาวกัญธนัช  สินสมบุญ

เจ้าหน้าที่ประจำสาขาวิชาการบริหารการศึกษา


วุฒิการศึกษา 

ปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


ตำแหน่งปัจจุบัน 
- เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


สถานที่ติดต่อ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อาคารศรีจุฑาภา ชั้น 5 ห้อง 2155 

เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 0-2160-1077 โทรสาร 0-2160-1179
อีเมล์: urairat.si@ssru.ac.th
นางสาวอณิธิตา  ยมสาร

เจ้าหน้าที่ประจำสาขาวิชาการบริหารการศึกษา


วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยสยาม


ตำแหน่งปัจจุบัน

นักวิชาการศึกษา


สถานที่ติดต่อ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อาคารศรีจุฑาภา ชั้น 5 ห้อง 2155 

เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 0-2160-1077 โทรสาร 0-2160-1179

อีเมล์ : anithita.yo@ssru.ac.th