การใช้งานระบบ iThesis


สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา

https://youtu.be/YFnNW3mKRTs

สำหรับนักศึกษา

https://youtu.be/V4S9Ho4K44I

สำหรับเจ้าหน้าที่

https://youtu.be/6TB7k4Sq1d4