ประวัติ


ประวัติความเป็นมา

         สาขาวิชาการบริหารการศึกษาทำการเปิดสอนนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2544 จนกระทั่งปัจจุบันปี พ.ศ.2561 มีนักศึกษาเข้าศึกษาตามหลักสูตรจำนวน 21 รุ่น ในกลุ่มสาขาการศึกษาที่เปิดสอนในระดับมหาบัณฑิตนั้น สาขาการจัดการคุณภาพเปิดสอนเป็นสาขาแรกของมหาวิทยาลัยถัดมาเป็นสาขาการบริหารการศึกษาและสาขาสุดท้ายที่เปิดสอนคือ สาขาหลักสูตรและการสอน ซึ่งการจัดการเรียนการสอนนั้นหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาได้มีการปรับปรุงหลักสูตรมาอย่างต่อเนื่อง