จุดเด่น


จุดเด่น

คือ การสร้างผู้บริหารให้กับองค์การทางการศึกษาเรียนแล้วได้ประโยชน์ 5 ด้าน

1. พัฒนาบุคลิกภาพในการเป็นผู้นำ

2 พัฒนาศักยภาพในการทำงานให้สูงขึ้น

3. พัฒนาความรู้และทักษะในการบริหารงาน

4. ประสบการณ์ในการเป็นผู้นำทางการศึกษา

5. พัฒนาทักษะ กระบวนการคิด วิเคราะห์ และการทำงานร่วมกัน