คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา


คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

ระดับปริญญาโท

1. แผน ก (แบบ ก 2) ผู้เข้าศึกษาจะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง และเงื่อนไขตามที่สาขากำหนด

2 แผน ข ผู้เข้าศึกษานอกเหนือจากจะมีคุณสมบัติตามข้อ 1 แล้วจะต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทางด้านการบริหารในหน่วยงานทางการศึกษา หรือสถานศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี

ระดับปริญญาเอก

1. หลักสูตรแบบที่ 1.1 สำเร็จการศึกษาปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา โดยเป็นวุฒิการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ให้การรับรอง และเป็นผู้มีคุณสมบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 โดยมีการทำวิทยานิพนธ์เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา

2. หลักสูตรแบบที่ 2.1 สำเร็จการศึกษาปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หรือสาขาอื่น โดยเป็นวุฒิการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ให้การรับรอง และเป็นผู้มีคุณสมบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 โดยมีการทำวิทยานิพนธ์เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา


การรับเข้าศึกษา

นักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่มีความสามารถสื่อสารภาษาไทยได้โดยต้องผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการประจำหลักสูตร และระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2560


การคัดเลือก

สอบสัมภาษณ์ และพิจารณาหลักฐานการสมัคร