หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > อาจารย์ประจำสาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดำเนินการนิเทศการสอนนักศึกษา รุ่นที่ 25 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ วัดสุทธิวราราม
อาจารย์ประจำสาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดำเนินการนิเทศการสอนนักศึกษา รุ่นที่ 25 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ วัดสุทธิวราราม

admin ea
2022-10-25 15:34:40

วันอังคาร ที่ 28 กันยายน 2565 ผศ.ดร.สุทธิพงศ์  บุญผดุง อาจารย์ประจำสาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดำเนินการนิเทศการสอนนักศึกษา รุ่นที่ 25 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ วัดสุทธิวราราม