หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > ประธานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ดำเนินการนิเทศการสอนนักศึกษา รุ่นที่ 25 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ โรงเรียนราชวินิต
ประธานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ดำเนินการนิเทศการสอนนักศึกษา รุ่นที่ 25 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ โรงเรียนราชวินิต

admin ea
2022-10-25 15:32:47

วันจันทร์ ที่ 26 กันยายน 2565 สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยผศ.ดร.ธดา สิทธิ์ธาดา ประธานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ดำเนินการนิเทศการสอนนักศึกษา รุ่นที่ 25 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ โรงเรียนราชวินิต