หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

การนำเสนอรายงานของ นางสาวปนัฏฐา สุนทรมัจฉะ
การนำเสนอรายงานของ นางสาวปนัฏฐา   สุนทรมัจฉะรหัส 034 นางสาวปนัฏฐา สุนทรมัจฉะ หัวข้อที่ 19 การบร ...
2021-05-10 17:58:46
โครงการอบรมหลักสูตรนักบริหารการศศึกษา รุ่นที่ 21
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์  จะสุวรรณ์ ประธานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้รับเชิญไปเป็นวิทยา ...
2021-05-10 17:59:07
การนำเสนอรายงานของ นายนัสมาน ดาโอะ
การนำเสนอรายงานของ นายนัสมาน    ดาโอะการสร้างเครือข่ายในการบริหารสถานศึกษา ( พ้อย วิชาจริย ...
2021-05-10 18:36:06
โครงการสืบสานวัฒนธรรมไหว้ครู บายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ และสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม สำหรับผู้บริหารและมุทิตาจิต
โครงการสืบสานวัฒนธรรมไหว้ครู บายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ และสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม สำหรับผู้บริหารแ ...
2021-05-10 18:01:56
ปฐมนิเทศการฝึกปฏิบัติงานการบริหารการศึกษา รุ่น 21
ปฐมนิเทศการฝึกปฏิบัติงานการบริหารการศึกษา รุ่น 21วันที่ 18 สิงหาคม 2562........ ...
2021-05-10 18:03:22
การนำเสนอรายงานของ นายพงศภัค ตรงคง
การนำเสนอรายงานของ นายพงศภัค ตรงคงการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา.pdf ...
2021-05-10 18:04:12
การนำเสนอรายงานของ นางสาวสายสุนีย์ ผาสุขสรรพ์
การนำเสนอรายงานของ นางสาวสายสุนีย์   ผาสุขสรรพ์นำเสนอการบริหารความขัดแย้ง 2.pdf ...
2021-05-10 18:04:37
การนำเสนอรายงานของ นางสาวตรีรัตน์ วงศ์ศรีวัฒนกุล
การนำเสนอรายงานของ นางสาวตรีรัตน์    วงศ์ศรีวัฒนกุลอุดมการณ์ของผู้บริหาร 018.pdf ...
2021-05-10 18:04:59
การนำเสนอรายงานของ นางสาวเชาวนาถ สร้อยสิงห์
การนำเสนอรายงานของ นางสาวเชาวนาถ   สร้อยสิงห์ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์.pdf ...
2021-05-10 18:05:22
การนำเสนอรายงานของ นางสาวณัฐกานต์ แย้มชื่น
การนำเสนอรายงานของ นางสาวณัฐกานต์   แย้มชื่นการสร้างมนุษยสัมพันธ์ของผู้บริหาร.pdf ...
2021-05-10 18:05:52
ข่าวย้อนหลัง