หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ดร.กัญญ์รัชการย์ เลิศอมรศักดิ์ เป็นกรรมการวิพากษ์หลักสูตร
ดร.กัญญ์รัชการย์ เลิศอมรศักดิ์ เป็นกรรมการวิพากษ์หลักสูตร ...
2021-05-10 18:54:51
การตรวจประกันคุณภาพการศึกาาภายในประจำปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ผศ.ดร.ศันสนีย์  จะสุวรรณ์ ได้รับเชิญเป็นกรรมการตรวจประกันคุณภาพการศึกาาภายในประจำปีการศึกษา 256 ...
2021-09-09 17:27:10
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ของ นางสาววรัญญา โต๊ะเจริญ
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ของ นางสาววรัญญา โต๊ะเจริญ ...
2021-05-10 18:55:15
การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ นายพงษ์ธร แก้วยองผาง
การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ นายพงษ์ธร  แก้วยองผาง ...
2021-05-10 18:55:45
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการออกแบบการเรียนรู้ รุ่น2
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการออกแบบการเรียนรู้ รุ่น2ผศ.ดร.ศันสนีย์  จะสุวรรณ์ และดร.ธดา &n ...
2021-05-10 18:56:06
การเรียนการสอนออนไลน์วิชาการจัดการความรู้ทางการบริหารการศึกษา โดยผศ.ดร.ศันสนีย์ จะสุวรรณ์ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2564
การเรียนการสอนออนไลน์วิชาการจัดการความรู้ทางการบริหารการศึกษา โดยผศ.ดร.ศันสนีย์ จะสุวรรณ์ เมื่อ ...
2021-09-12 17:08:03
การเรียนการสอนออนไลน์วิชาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2564
การเรียนการสอนออนไลน์วิชาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2564 ...
2021-09-12 17:04:04
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวพจนีย์ นำพา
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวพจนีย์ นำพา ...
2021-05-12 17:49:47
การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวจุฑามาส ศรีทองคำ
การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวจุฑามาส ศรีทองคำ ...
2021-05-12 17:50:09
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการออกแบบการเรียนรู้ รุ่น1
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการออกแบบการเรียนรู้ รุ่น1รศ.ดร.นันทิยา  น้อยจันทร์ และผศ.ดร.สุท ...
2021-05-12 17:50:49
ข่าวย้อนหลัง