หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว
ข่าว

การแนะแนวหัวข้อวิทยานิพนธ์ให้กับนักศึกษา
การแนะแนวหัวข้อวิทยานิพนธ์ให้กับนักศึกษา.......... ...
2021-05-10 18:43:54
ผศ.ดร.ศันสนีย์ จะสุวรรณ์ ได้รับเชิญเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของนายสมบูรณ์ ตรีพรเจริญ สาขาการบริหารการพัฒนา ในวันที่ 22 สิงหาคม 2564
ผศ.ดร.ศันสนีย์  จะสุวรรณ์ ได้รับเชิญเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของนายสมบูรณ์  ตรีพรเจริญ สา ...
2021-08-22 17:49:39
สัมมนาการบริหารทางการศึกษา
สัมมนาการบริหารทางการศึกษา ...
2021-05-10 18:45:11
การเรียนการสอนออนไลน์วิชาการจัดการความรู้ทางการบริหารการศึกษา โดยผศ.ดร.ศันสนีย์ จะสุวรรณ์ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2564
การเรียนการสอนออนไลน์วิชาการจัดการความรู้ทางการบริหารการศึกษา โดยผศ.ดร.ศันสนีย์ จะสุวรรณ์ เมื่อวันที ...
2021-08-22 17:54:12
กรรมการสาขาวิชาการบริหารการศึกษาวิพากษ์บทความนักศึกษา
กรรมการสาขาวิชาการบริหารการศึกษาวิพากษ์บทความนักศึกษา ...
2021-05-10 18:46:04
ผศ.ดร.ศันสนีย์ จะสุวรรณ์ เป็นกรรมการตรวจประกันคุณภาพการศึกาา ประจำปีการศึกษา 2563 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ผศ.ดร.ศันสนีย์ จะสุวรรณ์ เป็นกรรมการตรวจประกันคุณภาพการศึกาา ประจำปีการศึกษา 2563 คณะพยาบาลศาสต ...
2021-08-29 14:43:20
โครงการปลูกป่าร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์
โครงการปลูกป่าร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ ...
2021-05-10 18:47:07
การเรียนการสอนออนไลน์วิชาการจัดการความรู้ทางการบริหารการศึกษา โดยผศ.ดร.ศันสนีย์ จะสุวรรณ์ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2564
การเรียนการสอนออนไลน์วิชาการจัดการความรู้ทางการบริหารการศึกษา โดยผศ.ดร.ศันสนีย์ จะสุวรรณ์ เมื่อ ...
2021-08-29 14:46:56
ผศ.ดร.ศันสนีย์ จะสุวรรณ์ และผศ.ดร.สุทธิพงศ์ บุญผดุง ได้รับเชิญเป็นกรรมการในการให้คะแนนการให้รางวัลกลุ่มKM เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2564
ผศ.ดร.ศันสนีย์ จะสุวรรณ์ และผศ.ดร.สุทธิพงศ์ บุญผดุง ได้รับเชิญเป็นกรรมการในการให้คะแนนการให้รางวัลกล ...
2021-09-03 21:37:43
บรรยากาศการเรียนการสอนของรศ.ดร.นันทินา น้อยจันทร์
บรรยากาศการเรียนการสอนแบบอนนไลน์ ของรศ.ดร.นันทินา  น้อยจันทร์ ...
2021-05-10 18:49:35
ข่าวย้อนหลัง