หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว
ข่าว

โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 7
รศ.ดร.นันทิยา  น้อยจันทร์ กรรมการสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้เข้าร่วม  โครงการศึกษาอบรมหล ...
2021-05-10 18:39:58
ปฐมนิเทศนักศึกษารุ่น 23 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่น 23 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  ...
2021-05-10 18:40:52
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ จะสุวรรณ์ ได้รับเชิญเป็นประธานตรวจประกันคุณภาพ
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้เชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ จะสุวรรณ์ เป็นประธานต ...
2021-05-10 18:41:50
กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย : มารยาทงามตามวิถีชาววัง
กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย : มารยาทงามตามวิถีชาววังทางบัณฑิตวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมให้กับบุคลากรเจ้าหน ...
2021-05-10 18:42:51
การแนะแนวหัวข้อวิทยานิพนธ์ให้กับนักศึกษา
การแนะแนวหัวข้อวิทยานิพนธ์ให้กับนักศึกษา.......... ...
2021-05-10 18:43:54
สัมมนาการบริหารทางการศึกษา
สัมมนาการบริหารทางการศึกษา ...
2021-05-10 18:45:11
กรรมการสาขาวิชาการบริหารการศึกษาวิพากษ์บทความนักศึกษา
กรรมการสาขาวิชาการบริหารการศึกษาวิพากษ์บทความนักศึกษา ...
2021-05-10 18:46:04
โครงการปลูกป่าร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์
โครงการปลูกป่าร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ ...
2021-05-10 18:47:07
บรรยากาศการเรียนการสอนของรศ.ดร.นันทินา น้อยจันทร์
บรรยากาศการเรียนการสอนแบบอนนไลน์ ของรศ.ดร.นันทินา  น้อยจันทร์ ...
2021-05-10 18:49:35
บรรยากาศการเรียนการสอนแบบอนนไลน์ ของผศ.ดร.ศันสนีย์ จะสุวรรณ์
บรรยากาศการเรียนการสอนแบบอนนไลน์ ของผศ.ดร.ศันสนีย์  จะสุวรรณ์ ...
2021-05-10 18:50:32
ข่าวย้อนหลัง