หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว
ข่าว

ผศ.ดร.ศันสนีย์ จะสุวรรณ์ เป็นกรรมการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ผศ.ดร.ศันสนีย์  จะสุวรรณ์ เป็นกรรมการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 คณะวิทย ...
2021-07-17 11:15:55
การประชุมคณะกรรมการสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ครั้งที่ 2 /2565 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
การประชุมคณะกรรมการสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ครั้งที่ 2 /2565 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565  สาขาวิ ...
2022-04-29 15:25:16
ผศ.ดร.ศันสนีย์ จะสุวรรณ์ เป็นกรรมการตรวจประกันคุณภาพการศึกาา ประจำปีการศึกษา 2563 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ผศ.ดร.ศันสนีย์ จะสุวรรณ์ เป็นกรรมการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 คณะวิทยาการจั ...
2021-07-17 11:16:35
บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ ของผศ.ดร.ธดา สิทธิ์ธาดา
บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ ของผศ.ดร.ธดา  สิทธิ์ธาดา ...
2022-04-29 15:44:25
บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ ของผศ.ดร.ศันสนีย์ จะสุวรรรณ์ ในวิชาEAD5626 จริยธรรมสำหรับผู้บริหาร
บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ ของผศ.ดร.ศันสนีย์ จะสุวรรรณ์ ในวิชาEAD5626 จริยธรรมสำหรับผู้บริหาร ...
2021-07-06 19:42:41
บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ ของผศ.ดร.ธดา สิทธิ์ธาดา
บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ ของผศ.ดร.ธดา สิทธิ์ธาดา ...
2022-04-29 15:48:17
ผศ.ดร.ศันสนีย์ จะสุวรรณ์ เป็นกรรมการตรวจประกันคุณภาพการศึกาา ประจำปีการศึกษา 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ผศ.ดร.ศันสนีย์ จะสุวรรณ์ เป็นกรรมการตรวจประกันคุณภาพการศึกาา ประจำปีการศึกษา 2563 คณะมนุษยศาสตร์และส ...
2021-07-08 23:05:16
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ของ ว่าที่ร้อยตรีชัยเดช อารีศิริไพศาล
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ของ ว่าที่ร้อยตรีชัยเดช อารีศิริไพศาล ...
2022-05-02 15:07:26
ผศ.ดร.ศันสนีย์ จะสุวรรณ์ เป็นกรรมการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ผศ.ดร.ศันสนีย์ จะสุวรรณ์ เป็นกรรมการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 คณะครุศาสตร์ ...
2021-07-17 11:12:25
ผศ.ดร.ศันสนีย์ จะสุวรรณ์ เป็นกรรมการตรวจประกันคุณภาพการศึกาา ประจำปีการศึกษา 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ผศ.ดร.ศันสนีย์ จะสุวรรณ์ เป็นกรรมการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 คณะเทคโนโลยีก ...
2021-07-17 11:18:59
ข่าวย้อนหลัง