หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว
ข่าว

โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน
โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา  น้อยจันทร์ กรรมการสา ...
2021-05-10 18:33:59
การประชุมคณะกรรมการสรรหาแนวปฏิบัติที่ดีของกลุ่มความรู้ ประชุมกับผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการความรู้
7 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมยุทธศาตร์ กองนโยบายและแผน ฝ่ายประกันคุณภาพและการจัดการความรู้ จัดประชุมคณ ...
2021-05-10 18:34:23
โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 7
โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับส ...
2021-05-10 18:34:52
การนำเสนอผลงานวิจัยที่ได้ทุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในงาน Thailand Research Expo: Symposium 2020
วันนี้ 5 สิงหาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุทธิพงศ์ บุญผดุง อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารการศึกษา แล ...
2021-05-10 18:35:17
การเรียนการสอนออนไลน์
ภาพบรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ วิชา ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2563 โดยมี ผ ...
2021-05-10 18:36:57
ตรวจประกันคุณภาพสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำปีการศึกษา2562
ด้วยหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ไ ...
2021-05-10 18:37:22
บรรยาย เรื่องวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพผู้บริหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์  จะสุวรรณ์ ประธานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้รับเชิญเป็นวิทยากร ...
2021-05-10 18:37:54
23 กรกฎาคม 2563 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 รศ.ดร.นันทินา  น้อยจันทร์ และผศ.ดร.สุทธิพงศ์  บุญผดุง กรรมการในสา ...
2021-05-10 18:38:21
บรรยากาศการเรียนการสอนของรศ.ดร.สจีวรรณ ทรรพวสุ
บรรยากาศการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2563 รายวิชา EAD5628 ระบบประกันคุณภาการศึกษา โดยมี รศ.ดร.สจีวรร ...
2021-05-10 18:39:07
บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ของผศ.ดร.ศันสนีย์ จะสุวรรณ์
บรรยากาศการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1/2563 รายวิชา EAD5628 ระบบประกันคุณภาการศึกษา โดยมี ผศ ...
2021-05-10 18:39:33
ข่าวย้อนหลัง