หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว
ข่าว

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการออกแบบการเรียนรู้ รุ่น2
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการออกแบบการเรียนรู้ รุ่น2ผศ.ดร.ศันสนีย์  จะสุวรรณ์ และดร.ธดา &n ...
2021-05-10 18:56:06
การเรียนการสอนออนไลน์วิชาการจัดการความรู้ทางการบริหารการศึกษา โดยผศ.ดร.ศันสนีย์ จะสุวรรณ์ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2564
การเรียนการสอนออนไลน์วิชาการจัดการความรู้ทางการบริหารการศึกษา โดยผศ.ดร.ศันสนีย์ จะสุวรรณ์ เมื่อ ...
2021-09-12 17:08:03
การเรียนการสอนออนไลน์วิชาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2564
การเรียนการสอนออนไลน์วิชาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2564 ...
2021-09-12 17:04:04
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการออกแบบการเรียนรู้ รุ่น1
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการออกแบบการเรียนรู้ รุ่น1รศ.ดร.นันทิยา  น้อยจันทร์ และผศ.ดร.สุท ...
2021-05-12 17:50:49
การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  ...
2021-05-12 17:52:52
การสอนออนไลน์นักศึกษาต่างชาติรุ่นที่ 24 วิชาสัมมนาการบริหารการศึกษา เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2564
การสอนออนไลน์นักศึกษาต่างชาติรุ่นที่ 24 วิชาสัมมนาการบริหารการศึกษา เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2564 ...
2021-09-14 15:49:15
การสอบสัมภาษณ์ผู้เข้าสมัครเรียนสาขาวิชาการบริหารการศึกษา
การสอบสัมภาษณ์ผู้เข้าสมัครเรียนสาขาวิชาการบริหารการศึกษา  ...
2021-05-12 17:54:13
กิจกรรมนำเสนอผลงาน กลุ่มKM เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564
กิจกรรมนำเสนอผลงาน กลุ่มKM เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564ผศ.ดร.ศันสนีย์ จะสุวรรณ์ ร่วมเป็นกรรมการในการต ...
2021-09-14 16:09:26
การเรียนออนไลน์วิชา จริยธรรม และความเป็นมืออาชีพของนักบริหารการศึกษา
การเรียนออนไลน์วิชา จริยธรรม และความเป็นมืออาชีพของนักบริหารการศึกษา ...
2021-05-12 17:56:13
นิเทศออนไลน์นักศึกษารุ่น22 ที่ออกฝึกปฏิบัติงานสถานศึกษา
ผศ.ดร.ศันสนีย์  จะสุวรรณ์ ได้ติดตามและนิเทศนักศึกษาที่ได้ไปออกฝึกปฏิบัติงานสถานศึกษา โรงเรียนวั ...
2021-09-17 19:45:27
ข่าวย้อนหลัง