หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว
ข่าว

ประมวลภาพความประทับใจ
ประมวลภาพความประทับใจ ...
2021-05-10 17:48:26
การสอนออนไลน์ วิชาจริยธรรม และความเป็นมืออาชีพของนักบริหารการศึกษา
การสอนออนไลน์ วิชาจริยธรรม และความเป็นมืออาชีพของนักบริหารการศึกษา ...
2021-05-12 18:32:55
โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยในชั้นเรียน
ผศ.ดร.สุทธิพงศ์  บุญผดุง กรรมการในสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพอาจาร ...
2021-05-10 17:51:41
การสอนออนไลน์ วิชาการจัดการความรู้ทางการบริหารการศึกษา
การสอนออนไลน์ วิชาการจัดการความรู้ทางการบริหารการศึกษา ...
2021-05-12 18:35:47
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่น21
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่น21 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562  ...
2021-05-10 17:54:57
ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ร่วมแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วันที่ 14 มิถ ...
2021-05-12 18:52:00
โครงการอบรมหลักสูตรนักบริหารการศึกษา รุ่นที่ 21
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์  จะสุวรรณ์ ประธานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้รับเชิญไปเป็นวิทยา ...
2021-07-17 11:15:22
โครงการสืบสานวัฒนธรรมไหว้ครู บายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ และสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม สำหรับผู้บริหารและมุทิตาจิต
โครงการสืบสานวัฒนธรรมไหว้ครู บายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ และสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม สำหรับผู้บริหารแ ...
2021-05-10 18:01:56
ปฐมนิเทศการฝึกปฏิบัติงานการบริหารการศึกษา รุ่น 21
ปฐมนิเทศการฝึกปฏิบัติงานการบริหารการศึกษา รุ่น 21วันที่ 18 สิงหาคม 2562........ ...
2021-05-10 18:03:22
กิจกรรมการเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล
กิจกรรมการเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภด นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 25 ในวั ...
2022-01-31 10:28:10
ข่าวย้อนหลัง