หน้าหลัก > ประกาศ

คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์ผู้สอนระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒
คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์ผู้สอนระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒คำสั่งอาจารย์ผู้สอนระดับบัณฑิตศึ ...
2021-05-10 17:30:33
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา.pdf ...
2021-05-10 17:30:54
เกณฑ์การประเมินความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
เกณฑ์การประเมินความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ...
2021-05-10 17:31:16
แนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามกระบวนการปฏิบัติงาน
แนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามกระบวนการปฏิบัติงาน ...
2021-05-10 17:31:37
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2560 ...
2021-05-10 17:33:39
เรื่องการรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีภาคเรียนที่ 1/2563
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่องการรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเ ...
2021-05-10 17:33:58
แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนแบบปกติและแบบออนไลน์ผสมผสาน
แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนแบบปกติและแบบออนไลน์ผสมผสานแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนแบบปกติ.p ...
2021-05-10 17:34:19
ประกาศย้อนหลัง