คู่มือฝึกปฏิบัติงานการบริหารการศึกษา


คู่มือฝึกปฏิบัติงานการบริหารการศึกษา

1. ปก คู่มือฝึกปฏิบัติงานการบริหารการศึกษา.pdf

1. คู่มือฝึกปฏิบัติงานการบริหารการศึกษา.pdf


ปฏิทินการฝึกปฏิบัติงานการบริหารการศึกษา

6ปฏิทินการฝึกปฏิบัติงานการบริหารการศึกษา.pdf


อาจารย์นิเทศก์การฝึกปฏิบัติงานการบริหารการศึกษา

5.รายชื่อสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ฝึกปฏิบัติงาน รุ่น22.docx