อัตราค่าธรรมเนียม


ค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร

ระดับปริญญาโท 
120,000 บาท  แบ่งจ่าย 5 ภาคเรียน  ภาคเรียนละ 24,000 บาท

*ยังไม่รวมค่าบำรุงศูนย์วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศภาคเรียน 1,500 บาท*

**หากยังไม่จบการศึกษาภายใน 2 ปี ต้องรักษาสภาพนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2,000 บาท**


ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตรป.โท (จีน).pdf


ระดับปริญญาเอก

540,000 บาท แบ่งจ่าย 9 ภาคเรียน ภาคเรียนละ 90,000 บาท

*ยังไม่รวมค่าบำรุงศูนย์วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศภาคเรียน 2,500 บาท*

**หากยังไม่จบการศึกษาภายใน 3 ปี ต้องรักษาสภาพนักศึกษา ภาคเรียนที่ 5,000 บาท**