อัตราค่าธรรมเนียม


ค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร

120,000 บาท แบ่งจ่าย 5 ภาคเรียน  ภาคเรียนละ 24,000 บาท

*ยังไม่รวมค่าบำรุงศูนย์วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศภาคเรียน 1,500 บาท*

**หากยังไม่จบการศึกษาภายใน 2 ปี ต้องรักษาสภาพนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2,000 บาท**