คณะกรรมการบริหารหลักสูตร


รายชื่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์  จะสุวรรณ์

ประธานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา


ประวัติการศึกษา
- ปร.ด. (การบริหารการศึกษา)  มหาวิทยาลัยศิลปากร 2550
- ค.ม. (การอุดมศึกษา)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2529
- ค.บ. (ดนตรี)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2520

รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา  น้อยจันทร์

อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาการบริหารการศึกษา


ประวัติการศึกษา
- ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร 2550
- ค.ม. (การศึกษาปฐมวัย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2532
- ศษ.บ. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2532
- ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2528

ดร.ธดา  สิทธิ์ธาดา

อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาการบริหารการศึกษา


ประวัติการศึกษา

- ปร.ด. (บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2552

- ศศ.ม. (การจัดการองค์การ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2546

- ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) สถาบันราชภัฏนครปฐม พ.ศ. 2539

ดร.กัญญรัชการย์  นิลวรรณ

อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาการบริหารการศึกษา


ประวัติการศึกษา
- ปร.ด. (การบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ) มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น 2554
- นศ.ม. (นิเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 2548
- นศ.บ.(วิทยุกระจายเสียงโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น 2544ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพงศ์ บุญผดุง

อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาการบริหารการศึกษา


ประวัติการศึกษา

- ศษ.ด. (หลักสูตรและการสอน-คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2549

- กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2541

- ค.บ. (เกียรตินิยมอันดับสอง) คณิตศาสตร์  วิทยาลัยครูสวนสุนันทา, 2532