คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา


คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1. แผน ก (แบบ ก 2) ผู้เข้าศึกษาจะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง และเงื่อนไขตามที่สาขากำหนด

2 แผน ข ผู้เข้าศึกษานอกเหนือจากจะมีคุณสมบัติตามข้อ 1 แล้วจะต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทางด้านการบริหารในหน่วยงานทางการศึกษา หรือสถานศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี


การรับเข้าศึกษา

นักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่มีความสามารถสื่อสารภาษาไทยได้โดยต้องผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการประจำหลักสูตร และระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2561