หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > มัชฌิมนิเทศฝึกปฏิบัติงานการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 22
มัชฌิมนิเทศฝึกปฏิบัติงานการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 22

admin ea
2021-05-10 18:33:14

มัชฌิมนิเทศฝึกปฏิบัติงานการบริหารการศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที22 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2563