หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > การประชุมคณะกรรมการสรรหาแนวปฏิบัติที่ดีของกลุ่มความรู้ ประชุมกับผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการความรู้
การประชุมคณะกรรมการสรรหาแนวปฏิบัติที่ดีของกลุ่มความรู้ ประชุมกับผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการความรู้

admin ea
2021-05-10 18:34:23

7 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมยุทธศาตร์ กองนโยบายและแผน ฝ่ายประกันคุณภาพและการจัดการความรู้ จัดประชุมคณะกรรมการสรรหาแนวปฏิบัติที่ดีของกลุ่มความรู้ ประชุมกับผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการความรู้ ผศ.ดร.ศันสนีย์ จะสุวรรณ์ ผศ.ดร. ปรเมษฐ์ แสงอ่อน ผศ.ดร.สุทธิพงศ์ บุญผดุง และผศ.ดร.สุพัตรา ปราณี เพื่อพิจารณาเกณฑ์แนวทางการสรรหาแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ของกลุ่มความรู้ (KM) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563