หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 7
โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 7

admin ea
2021-05-10 18:34:52

โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 7 (ก.พ.ร.1 รุ่น 7) โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2563