หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > ผศ.ดร.สุทธิพงศ์ บุญผดุง เป็นวิทยากร
ผศ.ดร.สุทธิพงศ์ บุญผดุง เป็นวิทยากร

admin ea
2021-05-10 18:31:03

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพงศ์  บุญผดุง กรรรมการหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อเรื่อง เทคนิคการสร้างข้อสอบปรนัย และอัตนัย ณ โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม 

http://tiny.cc/u2d5tz