หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > การบรรยายเรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า การปฏิรูปการศึกษาไทย
การบรรยายเรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า การปฏิรูปการศึกษาไทย

admin ea
2021-05-10 18:23:37

เมื่อวันเสารที่ 19 มกราคม 2562 อาจารย์ผู้สอน ดร.เตือนใจ  ดลประสิทธิ์ ได้นำนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษารุ่นที่ 21 เข้าร่วใรับฟังการบรรยาย เรื่องเหลียวหลัง แลหน้า การปฏิรูปการศึกษาไทย โดย ศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน ณ ห้องดวงเดือน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Download