หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยในชั้นเรียน
โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยในชั้นเรียน

admin ea
2021-05-10 17:51:41

ผศ.ดร.สุทธิพงศ์  บุญผดุง กรรมการในสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยในชั้นเรียน ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระหว่างวันที่ 18-19 ธ.ค.2562 ณ คำแสด ริเวอร์แคว รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี