หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > การตรวจประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจำปี 2561 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
การตรวจประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจำปี 2561 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

admin ea
2021-05-10 18:08:41

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลับราชภัฏสวนสุนันทา  ได้รับการตรวจประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562