หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

admin ea
2021-05-10 18:32:29

นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา นางสาวสุนันทา  จันทร์ชูกลิ่น ได้เตรียมความพร้อมเข้าอบรมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 7 - 10 กันยายน 2563  ณ โรงแรมอิงธารรีสอร์ท จังหวัด นครนายก เพื่อเป็นผู้บริหารสถานศึกษา