หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > การนำเสนอผลงานวิจัยที่ได้ทุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในงาน Thailand Research Expo: Symposium 2020
การนำเสนอผลงานวิจัยที่ได้ทุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในงาน Thailand Research Expo: Symposium 2020

admin ea
2021-05-10 18:35:17

วันนี้ 5 สิงหาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุทธิพงศ์ บุญผดุง อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารการศึกษา และ อาจารย์ ดร.พิณทิพา สืบแสง (นักวิจัยร่วม) ได้เข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัยที่ได้ทุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในงาน Thailand Research Expo: Symposium 2020 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ  สำหรับการนำเสนอผลงานวิจัยทางการศึกษานี้ มีผู้ทรงคุณวุฒิให้คำแนะนำ ได้แก่ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษีศาสตราจารย์ ดร.บุญเรียง ขจรศิลป์และ รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญณี แนรอท