หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > โครงการอบรมหลักสูตรนักบริหารการศึกษา รุ่นที่ 21
โครงการอบรมหลักสูตรนักบริหารการศึกษา รุ่นที่ 21

admin ea
2021-07-17 11:15:22

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์  จะสุวรรณ์ ประธานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรบรรยาย 

โครงการอบรมหลักสูตรนักบริหารการศึกษา รุ่นที่ 26 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย


..