หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

โครงการสืบสานวัฒนธรรมไหว้ครู บายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ และสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม สำหรับผู้บริหารและมุทิตาจิต
โครงการสืบสานวัฒนธรรมไหว้ครู บายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ และสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม สำหรับผู้บริหารแ ...
2021-05-10 18:01:56
Weng Dongna
Weng Dongna.pptx ...
2021-05-21 17:35:49
ปฐมนิเทศการฝึกปฏิบัติงานการบริหารการศึกษา รุ่น 21
ปฐมนิเทศการฝึกปฏิบัติงานการบริหารการศึกษา รุ่น 21วันที่ 18 สิงหาคม 2562........ ...
2021-05-10 18:03:22
Wu Han
Wu Han .pptx ...
2021-05-21 17:37:05
การนำเสนอรายงานของ นายพงศภัค ตรงคง
การนำเสนอรายงานของ นายพงศภัค ตรงคงการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา.pdf ...
2021-05-10 18:04:12
Yang meng
Yang meng.pptx ...
2021-05-21 17:38:26
การนำเสนอรายงานของ นางสาวสายสุนีย์ ผาสุขสรรพ์
การนำเสนอรายงานของ นางสาวสายสุนีย์   ผาสุขสรรพ์นำเสนอการบริหารความขัดแย้ง 2.pdf ...
2021-05-10 18:04:37
การนำเสนอรายงานของ นางสาวตรีรัตน์ วงศ์ศรีวัฒนกุล
การนำเสนอรายงานของ นางสาวตรีรัตน์    วงศ์ศรีวัฒนกุลอุดมการณ์ของผู้บริหาร 018.pdf ...
2021-05-10 18:04:59
Yunhui Xiao
Yunhui Xiao.pptx ...
2021-05-21 17:40:07
การนำเสนอรายงานของ นางสาวเชาวนาถ สร้อยสิงห์
การนำเสนอรายงานของ นางสาวเชาวนาถ   สร้อยสิงห์ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์.pdf ...
2021-05-10 18:05:22
ข่าวย้อนหลัง