หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวกานดา แก้วปาน
การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวกานดา  แก้วปาน ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ...
2021-05-12 17:56:48
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ของ นายนาดิร โยธาสมุทร
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ของ นายนาดิร   โยธาสมุทร ...
2021-05-12 17:57:14
การประชุมคณะกรรมการสาขาวิชาการบริหารการศึกษา
การประชุมคณะกรรมการสาขาวิชาการบริหารการศึกษา  ...
2021-05-12 17:57:41
การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวพจนีย์ นำพา
การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวพจนีย์  นำพา ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ...
2021-05-12 17:58:08
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวนวรัตน์ สดทองคำ
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวนวรัตน์ สดทองคำ ...
2021-05-12 17:58:34
บรรยากาศการเรียนการสอนวิชา การวางแผนกลยุทธ์และนโยบายทางการบริหารการศึกษา
บรรยากาศการเรียนการสอนวิชา การวางแผนกลยุทธ์และนโยบายทางการบริหารการศึกษา วันเสาร์ที่ 29 กุมภาพั ...
2021-05-12 18:00:08
การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวนวรัตน์ สดทองคำ
การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวนวรัตน์  สดทองคำ ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ...
2021-05-12 18:05:59
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวนรีเนตร เพ็งพิน
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวนรีเนตร เพ็งพิน ...
2021-05-12 18:06:17
การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวชนิดา สรสัมฤทธิ์
การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวชนิดา  สรสัมฤทธิ์ ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ...
2021-05-12 18:06:47
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสัมมนาพัฒนาความคิดเค้าโครงวิทยานิพนธ์
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสัมมนาพัฒนาความคิดเค้าโครงวิทยานิพนธ์เมื่อวันที่ 20 - 21 กุมภาพันธ์ 2563 ...
2021-05-12 18:07:48
ข่าวย้อนหลัง