หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว
ข่าว

กรรมการตรวจประกันคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2563
ผศ.ดร.ศันสนีย์  จะสุวรร์ ได้รับเชิญเป็นคณะกรรมการตรวจประกันคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารค ...
2021-06-25 19:59:42
โครงการเพิ่มองค์ความรู้ฯ "ตำรับอาหารชาววังสไตส์ร่วมสมัย"
โครงการเพิ่มองค์ความรู้ฯ "ตำรับอาหารชาววังสไตส์ร่วมสมัย"ผศ.ดร.ศันสนีย์  จะสุวรรณ์ &nb ...
2021-06-25 19:38:56
ภาพบรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ ปีการศึกษา
ภาพบรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 11 พฤษาคม 2562 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหา ...
2021-05-10 18:11:39
ขอแสดงความยินดีกับรศ.ดร.นันทิยา น้อยจันทร์
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ กรรมการสาขาวิชาการหบริหารการศึกษา ทีได้รับรางวัลข้าราชกา ...
2021-05-10 18:13:51
การประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นรายงานประสิทธิผลของแหล่งการเรียนรู้
การประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นรายงานประสิทธิผลของแหล่งการเรียนรู้ : การเผยแพร่และการนำมาตรฐานแหล่ง ...
2021-05-10 18:21:30
การบรรยายเรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า การปฏิรูปการศึกษาไทย
เมื่อวันเสารที่ 19 มกราคม 2562 อาจารย์ผู้สอน ดร.เตือนใจ  ดลประสิทธิ์ ได้นำนักศึกษาสาขาวิชาการบร ...
2021-05-10 18:23:37
ผศ.ดร.ศันสนีย์ จะสุวรรณ์ เป็นกรรมการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ผศ.ดร.ศันสนีย์  จะสุวรรณ์ เป็นกรรมการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 คณะวิทย ...
2021-07-17 11:15:55
ผศ.ดร.ศันสนีย์ จะสุวรรณ์ เป็นกรรมการตรวจประกันคุณภาพการศึกาา ประจำปีการศึกษา 2563 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ผศ.ดร.ศันสนีย์ จะสุวรรณ์ เป็นกรรมการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 คณะวิทยาการจั ...
2021-07-17 11:16:35
บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ ของผศ.ดร.ศันสนีย์ จะสุวรรรณ์ ในวิชาEAD5626 จริยธรรมสำหรับผู้บริหาร
บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ ของผศ.ดร.ศันสนีย์ จะสุวรรรณ์ ในวิชาEAD5626 จริยธรรมสำหรับผู้บริหาร ...
2021-07-06 19:42:41
ผศ.ดร.ศันสนีย์ จะสุวรรณ์ เป็นกรรมการตรวจประกันคุณภาพการศึกาา ประจำปีการศึกษา 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ผศ.ดร.ศันสนีย์ จะสุวรรณ์ เป็นกรรมการตรวจประกันคุณภาพการศึกาา ประจำปีการศึกษา 2563 คณะมนุษยศาสตร์และส ...
2021-07-08 23:05:16
ข่าวย้อนหลัง