หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว
ข่าว

ภาพบรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ ปีการศึกษา
ภาพบรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 11 พฤษาคม 2562 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหา ...
2021-05-10 18:11:39
ขอแสดงความยินดีกับรศ.ดร.นันทิยา น้อยจันทร์
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ กรรมการสาขาวิชาการหบริหารการศึกษา ทีได้รับรางวัลข้าราชกา ...
2021-05-10 18:13:51
การประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นรายงานประสิทธิผลของแหล่งการเรียนรู้
การประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นรายงานประสิทธิผลของแหล่งการเรียนรู้ : การเผยแพร่และการนำมาตรฐานแหล่ง ...
2021-05-10 18:21:30
การบรรยายเรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า การปฏิรูปการศึกษาไทย
เมื่อวันเสารที่ 19 มกราคม 2562 อาจารย์ผู้สอน ดร.เตือนใจ  ดลประสิทธิ์ ได้นำนักศึกษาสาขาวิชาการบร ...
2021-05-10 18:23:37
ปฐมนิเทศออนไลน์นักศึกษาจีน รุ่น24 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ปฐมนิเทศออนไลน์นักศึกษาจีน รุ่น24 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  ...
2021-05-10 18:29:47
โครงการสืบสานวัฒนธรรมไหว้ครู บายศรีสู่ขวัญ นักศึกษาใหม่ และสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับผู้บริหาร
โครงการสืบสานวัฒนธรรมไหว้ครู บายศรีสู่ขวัญ นักศึกษาใหม่ และสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับผู้บริหา ...
2021-05-10 18:30:10
ผศ.ดร.สุทธิพงศ์ บุญผดุง เป็นวิทยากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพงศ์  บุญผดุง กรรรมการหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการ ...
2021-05-10 18:31:03
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสัมมนาพัฒนาความคิดเค้าโครงวิทยานิพนธ์
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสัมมนาพัฒนาความคิดเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ...
2021-05-10 18:31:27
การออกนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานการบริหารการศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 22 ของ ดร.ธาดา สิทธิ์ธาดา
การออกนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานการบริหารการศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 22 ณ สำนักงานศึก ...
2021-05-10 18:32:05
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา นางสาวสุนันทา  จันทร์ชูกลิ่น ได้เตร ...
2021-05-10 18:32:29
ข่าวย้อนหลัง