หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว
ข่าว

ประมวลภาพความประทับใจ
ประมวลภาพความประทับใจ ...
2021-05-10 17:48:26
โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยในชั้นเรียน
ผศ.ดร.สุทธิพงศ์  บุญผดุง กรรมการในสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพอาจาร ...
2021-05-10 17:51:41
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่น21
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่น21 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562  ...
2021-05-10 17:54:57
ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ร่วมแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปี 2562 วันที ...
2021-05-10 17:55:23
โครงการอบรมหลักสูตรนักบริหารการศศึกษา รุ่นที่ 21
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์  จะสุวรรณ์ ประธานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้รับเชิญไปเป็นวิทยา ...
2021-05-10 17:59:07
โครงการสืบสานวัฒนธรรมไหว้ครู บายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ และสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม สำหรับผู้บริหารและมุทิตาจิต
โครงการสืบสานวัฒนธรรมไหว้ครู บายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ และสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม สำหรับผู้บริหารแ ...
2021-05-10 18:01:56
ปฐมนิเทศการฝึกปฏิบัติงานการบริหารการศึกษา รุ่น 21
ปฐมนิเทศการฝึกปฏิบัติงานการบริหารการศึกษา รุ่น 21วันที่ 18 สิงหาคม 2562........ ...
2021-05-10 18:03:22
การตรวจประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจำปี 2561 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลับราชภัฏสวนสุนันทา   ...
2021-05-10 18:08:41
ภาพบรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ ปีการศึกษา
ภาพบรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 11 พฤษาคม 2562 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหา ...
2021-05-10 18:11:39
ขอแสดงความยินดีกับรศ.ดร.นันทิยา น้อยจันทร์
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ กรรมการสาขาวิชาการหบริหารการศึกษา ทีได้รับรางวัลข้าราชกา ...
2021-05-10 18:13:51
ข่าวย้อนหลัง