Home > News > News > Wai Kru Culture Continuing Project Baisri to encourage new students and promote morality for executives.
Wai Kru Culture Continuing Project Baisri to encourage new students and promote morality for executives.

admin ea
2021-05-10 18:30:10

โครงการสืบสานวัฒนธรรมไหว้ครู บายศรีสู่ขวัญ นักศึกษาใหม่ และสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับผู้บริหาร

ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ โรงแรมสวนสุนันทา 

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563