Home > News > News > ผศ.ดร.ศันสนีย์ จะสุวรรณ์ เป็นกรรมการตรวจประกันคุณภาพการศึกาา ประจำปีการศึกษา 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ผศ.ดร.ศันสนีย์ จะสุวรรณ์ เป็นกรรมการตรวจประกันคุณภาพการศึกาา ประจำปีการศึกษา 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

admin ea
2021-07-17 11:18:59

ผศ.ดร.ศันสนีย์ จะสุวรรณ์ เป็นกรรมการตรวจประกันคุณภาพการศึกาา ประจำปีการศึกษา 2563 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่